تدابیر پیشگیرانه برای حفظ عملکرد صحیح لوله‌ها 118 پزشکی. Ekvira ship repair and services.